Riscos ergonómicos no uso das novas tecnoloxías con pantallas de visualización


A nota técnica de prevención NTP 1122: As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) (I): novas formas de organización do traballo describe novas formas de organizar o traballo tras a introdución masiva das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC).

A xeneralización do uso do wifi e novos dispositivos tipo tabletas, smartphones, etc., permitiron evolucionar cara a novas concepcións de traballo que ata o momento non estaban xeneralizadas e eran excepcións: modalidades como o teletraballo, traballos móbiles (baseados no uso de TIC) e traballos nómades.

Na NTP 1122 descríbense esas modalidades de traballo que teñen como punto en común a posibilidade de traballar fóra das instalacións da empresa, ben no domicilio, en instalacións do cliente ou noutras zonas como aeroportos ou mesmo no propio coche.

Doutra banda, na NTP 1123: As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) (II): factores de risco psicosocial asociados ás novas formas de organización do traballo descríbense os factores de risco psicosocial asociados a estas novas formas de organización do traballo. Esta NTP ten como obxectivo analizar os riscos ergonómicos xerados como consecuencia de traballar con estes equipos e das novas formas de organizar os traballos.

E por último atopámonos coa NTP 1150 que analiza os riscos ergonómicos no uso das novas tecnoloxías con pantallas de visualización.

Na medida que as novas tecnoloxías incorpóranse na empresa, as condicións de traballo tamén ven afectadas, así como os usos e costumes en relación cos postos de traballo. Polo momento, o posto considerado de “oficina clásico” continúa sendo o máis habitual. Con todo, coa introdución das TIC, obsérvase unha tendencia ao cambio. Por exemplo:

Mestúranse os tempos de dedicación ao traballo cos tempos de lecer. Isto dificulta a desconexión laboral e aumenta o tempo empregando este tipo de dispositivos.

Trabállase en calquera contorna física, ben no sofá de casa ou nunha sala de espera, o que fai que as condicións físicas e ambientais da contorna sexan cambiantes e non se axusten á contorna laboral clásico. A adopción de posturas adecuadas ou o axuste dos niveis de iluminación, por poñer dous exemplos, non son facilmente controlables e moitas veces non son os máis adecuados.

Formación e información inadecuada sobre estes novos dispositivos pola novidade no seu emprego e unha percepción desaxustada dos riscos que poida ocasionar o uso destes.

Na NTP descríbense as posibles consecuencias ergonómicas que se identificaron co uso das novas tecnoloxías.

As NTP son guías de boas prácticas. As súas indicacións non son obrigatorias salvo que estean recollidas nunha disposición normativa vixente. A efectos de valorar a pertinencia das recomendacións contidas nunha NTP concreta é conveniente ter en conta a súa data de edición.

Pode acceder á NTP 1150 Riscos ergonómicos no uso das novas tecnoloxías con pantallas de visualización na seguinte ligazón