Nova actualización do Procedemento para os servizos de prevención fronte á exposición ao SARS- CoV-2


O Ministerio de Sanidade actualizou, en coordinación coas Comunidades Autónomas, o Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao  SARS- CoV-2 co obxecto de adecualo aos cambios realizados na Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19, así como ás medidas recollidas na Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

As modificacións introducidas no Procedemento son as seguintes:

  • Actualización das medidas relativas á distancia interpersoal nos lugares de traballo, establecéndoa en “polo menos 1,5 metros”, tal como recóllese na Real Decreto-lei 21/2020 do 9 de xuño.
  • Unha vez establecido pola Estratexia de detección precoz, vixilancia e control de COVID-19 que a todo sospeitoso de infección por  SARS- CoV-2 realizaráselle unha  PCR (ou outra técnica similar de diagnóstico molecular que se considere adecuada) nas primeiras 24 horas, incorpórase este novo prazo e fíxase que o illamento se manterá ata transcorridos tres días desde a resolución da febre e cadro clínico cun mínimo de 10 días desde o inicio dos síntomas.
  • Os profesionais do servizo sanitario do servizo de prevención de riscos laborais serán os encargados de identificar e seguir os contactos estreitos no ámbito laboral, de forma coordinada coas autoridades de saúde pública.

Todos os casos sospeitosos manteranse en illamento á espera do resultado da  PCR e iniciarase a procura dos seus contactos estreitos.  En caso de  PCR negativa e se non hai unha alta sospeita clínica, o caso dáse por descartado e finaliza o illamento e a procura de contactos.

Para a procura de contactos estreitos, o período para considerar será desde 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento en que o caso é illado. Nos casos  asintomáticos confirmados por  PCR, os contactos buscaranse desde 2 días antes da data de diagnóstico.

Calquera persoa que cumpra a definición de contacto estreito dun caso confirmado deberá ser informada e iniciarase unha vixilancia activa ou pasiva, seguindo os protocolos establecidos en cada comunidade autónoma.

É importante destacar que a nova redacción do Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao  SARS- CoV-2 mantén a distancia de dous metros para a consideración ou non de contactos estreitos: “Calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso, a unha distancia menor de 2 metros (ex. conviventes, visitas) e durante máis de 15 minutos”.

Dado que é un documento en constante actualización, recoméndase acceder ao mesmo a través de seguinte ligazón