Novidades na metodoloxía para a avaliación da exposición ao radon nos lugares de traballo: Guía de Seguridade 11.4


As exposicións á radiación ionizante de orixe natural debidas a actividades laborais non relacionadas co ciclo do combustible nuclear incorporáronse por primeira vez á lexislación española mediante o Real Decreto 783/2001 do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre Protección Sanitaria contra Radiacións Ionizantes ( RPSRI), que transpuso a Directiva Europea 96/29/ Euratom. O título VII do  RPSRI establece que os titulares das devanditas actividades teñen a obrigación de realizar os estudos necesarios para determinar se, como consecuencia da súa actividade, existe un incremento significativo da exposición dos traballadores ou do público que non poida considerarse despreciable desde o punto de vista da protección radiolóxica.

Entre as actividades ás que incumbe o título VII atópanse aquelas en as que haxa un considerable risco potencial de exposición ao radon e aos seus descendentes de vida curta. A importancia de protexer a saúde dos traballadores máis expostos a este gas faise cada vez máis patente. Os últimos estudos epidemiolóxicos ( pooled  studies) sobre radon levados a cabo en Europa ( Darby  et ao., 2005), China ( Lubin  et ao.,2005) e América do Norte ( Krewski  et ao., 2005) confirman unha relación dose–resposta lineal; e, polo menos por encima dos 100  Bq/ m 3, a inexistencia dunha concentración limiar por baixo da cal o risco ligado á exposición ao radon sexa despreciable. Sobre a base destas evidencias científicas, o coeficiente de risco para o radon incrementouse nun factor de aproximadamente 1,8 con respecto ao proposto na Publicación 65 ( ICRP  Publication 115).

O Consello de Seguridade Nuclear editou unha guía (Guía de Seguridade 11.4 Metodoloxía para a avaliación da exposición ao radon nos lugares de traballo) concibida como unha orientación para levar a cabo os estudos radiolóxicos sobre radon requiridos polo título VII do  RPSRI. Esta guía deberá utilizarse conxuntamente coa Guía de Seguridade GS-11.01 do CSN Directrices sobre a competencia dos laboratorios e servizos de medida de radon en aire. Pode acceder á Guía na seguinte ligazón