Novidades na protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo tras o Covid-19.


O Boletín Oficial do Estado (BOE) do pasado 10 de decembro publicou a Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, pola que se adapta en función do progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

Co obxectivo de protexer a saúde dos traballadores españois, faise necesario transponer ao noso ordenamento a Directiva (UE) 2020/739 da Comisión, o que leva a cabo mediante esta orde de adaptación ao progreso técnico do Real Decreto 664/1997, do 12 de maio.

Mediante a publicación da Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, incídese na protección da saúde dos traballadores españois, adaptando ao progreso técnico o Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, de protección aos traballadores contra os riscos a axentes biolóxicos.

Devandito real decreto, é froito da transposición da Directiva 90/679/CEE, do 26 de novembro, e a Directiva 2000/54/CE, do 18 de setembro de 2000.

O real decreto establece as disposicións mínimas aplicables ás actividades nas que os traballadores estean ou poidan estar expostos a axentes biolóxicos debido á natureza da súa actividade laboral e ten como obxecto a protección dos traballadores contra os riscos para a súa saúde e a súa seguridade derivados da exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, así como a prevención dos devanditos riscos.

Actualización de axentes biolóxicos

O tempo transcorrido desde a aprobación da Directiva 2000/54/CE, obrigou a actualizar o anexo III, que inclúe a lista de axentes biolóxicos que son patóxenos humanos coñecidos, clasificados con arranxo ao nivel de risco de infección que presentan, para que se reflicta o estado de coñecementos máis recente polo que se refire aos avances científicos e epidemiolóxicos que supuxeron cambios importantes, incluída a existencia de novos axentes biolóxicos.

Tras aprobarse a Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión, do 24 de outubro de 2019, con adaptacións de carácter estritamente técnico, unha das modificacións máis importantes foi a do anexo III, con obxecto de incluír un gran número de axentes biolóxicos, entre eles o «coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave» ( SARS- CoV) e o «coronavirus da síndrome respiratoria de Oriente Medio» ( MERS- CoV).

Coronavirus

O «coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave 2″ ou, en forma abreviada, » SARS- CoV-2″, que causou o brote de COVID-19, é moi similar ao  SARS- CoV e ao  MERS- CoV. Con todo, o » SARS- CoV-2″ non está especificamente incluído entre as modificacións do anexo III da Directiva (UE) 2019/1833 da Comisión, do 24 de outubro de 2019.

Por iso, a Comisión Europea tindo en conta os datos epidemiolóxicos e clínicos actualmente dispoñibles sobre as características do virus, como os seus mecanismos de transmisión, as súas características clínicas e os factores de risco de infección, considerou que o SARS- CoV-2 debía engadirse con carácter urxente ao anexo III da Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de setembro de 2000, a fin de garantir unha protección continua e adecuada da saúde e a seguridade dos traballadores no traballo, o que se fixo coa Directiva (UE) 2020/739 da Comisión, do 3 de xuño de 2020.

Co obxectivo de protexer a saúde dos traballadores españois, faise necesario transponer ao noso ordenamento a Directiva (UE) 2020/739 da Comisión, o que leva a cabo mediante a Orde  TES/1180/2020, do 4 de decembro, de adaptación ao progreso técnico do Real Decreto 664/1997, do 12 de maio.

Modificacións

O anexo II queda modificado da seguinte forma:

No epígrafe «Virus», o termo « Coronaviridae», con clasificación no grupo 2, substitúese polo seguinte texto:

  • Coronaviridae ( F)
  • Betacoronavirus ( G)
  • Coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave ( SARS- CoV) 3
  • Coronavirus da síndrome respiratoria agudo grave 2 ( SARS- CoV-2) (1) 3
  • Coronavirus da síndrome respiratoria de Oriente Medio ( MERS- CoV) 3
  • Outros Coronaviridae de patoxenicidade coñecida 2

Os anexos “IV. Indicacións relativas ás medidas de contención e aos niveis de contención” e “V. Indicacións relativas ás medidas de contención e aos niveis de contención para procesos industriais «, substitúense na súa totalidade.

Transitoriedade

Os novos anexos IV e V serán de aplicación, desde a súa entrada en vigor, para as indicacións que estean relacionadas coa familia » Coronaviridae», é dicir, desde o 11 de decembro de 2020.

Non obstantes, os anexos IV e V, na súa redacción anterior á entrada en vigor da orde publicada o 10 de decembro, seguirán sendo de aplicación para as indicacións que estean relacionadas co resto dos axentes biolóxicos, distintos daqueles da familia » Coronaviridae», ata o 19 de novembro de 2021.

Pode acceder ao contido íntegro da Orde na seguinte ligazón

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15871.pdf