Criterio técnico do INSST sobre uso de máscaras no ámbito laboral


Este criterio técnico ten como obxectivo aclarar conceptos relativos ao uso de máscaras no ámbito laboral fronte ao coronavirus  SARS- CoV-2 e aplicarase exclusivamente ás situacións nas que concorran a totalidade das seguintes circunstancias:

 • A súa utilización realícese no ámbito laboral.
 • O suxeito que utiliza o equipo sexa sempre persoal traballador: exclúese, por tanto, calquera consideración que poida ser de aplicación á comunidade no seu conxunto que non se circunscriba ao persoal traballador que presta os seus servizos no ámbito laboral.
 • A única protección considerada é aquela fronte á transmisión de ou infección por coronavirus  SARS- CoV-2: queda excluída calquera consideración respecto a unha protección fronte a riscos diferentes aos causados por este coronavirus.

Ao aplicar a prevención de riscos laborais no contexto actual, o obxectivo é preservar a saúde dos traballadores durante a pandemia do SARS- CoV-2 mediante o establecemento de medidas de seguridade e saúde no traballo. A implementación destas medidas contribuirá tamén á protección da poboación en xeral interrompendo a cadea de infección e transmisión do virus.

Partimos do feito de que o SARS- CoV-2 transmítese principalmente por vía aérea; a través de pingas e aerosois procedentes do tracto respiratorio dos infectados que chegan a outras persoas, sendo os puntos de entrada as mucosas expostas (boca, nariz e ollos). A transmisión ten lugar sobre todo pola proximidade coa persoa portadora do virus.

Á vista da situación e indicacións establecidas polo Ministerio de Sanidade, os empresarios deben integrar a análise da protección fronte ao SARS  CoV-2 na súa avaliación de riscos e, en consecuencia, definir as medidas preventivas para a protección fronte a unha posible infección por SARS- Cov-2 no traballo.

Seguindo os principios da prevención, estableceuse a necesidade de adoptar diferentes medidas de protección colectivas e organizativas, co fin de reducir ao máximo o número de contactos entre persoas e a concentración de virus no ambiente do lugar de traballo, tales como:

 • Fomentar o traballo remoto (non presencial)
 • Manter a distancia de seguridade interpersoal
 • Separar as áreas de respiración mediante barreiras
 • Aumentar a ventilación natural e/ou forzada
 • Aumentar a limpeza e desinfección
 • Establecer produtos adicionais para a higienización de mans
 • Illar aos sospeitosos
 • Crear burbullas laborais reducidas

Se as medidas anteriores non son suficientes para controlar o risco de infección no traballo, deben considerarse equipos de uso persoal (para a protección das persoas da contorna e de quen as leva) que poden incluír o uso de máscaras hixiénicas, máscaras cirúrxicas, máscaras de protección respiratoria e protectores faciais. No caso das máscaras hixiénicas e cirúrxicas cobra especial importancia a necesidade de adoptar estas medidas de protección sempre como complemento e conxuntamente co resto de medidas de distanciamento e hixiene recomendadas.

A decisión sobre a necesidade de protexer ao persoal traballador mediante un tipo ou outro de equipo vén determinado polo nivel de risco de infección determinado a partir da avaliación de riscos laborais, regulada no artigo 16 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais ( LPRL).