Fase II: Condicións de prevención e hixiene


O Ministerio de Sanidade estableceu a través da Orde  SND/414/2020, do 16 de maio, as condicións para a  flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas polo estado de alarma, en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. A Orde establecía a súa aplicación para partir do 18 de maio a determinadas illas de canarias e Baleares.

A partir do luns, día 25 de maio, estas condicións serán aplicables tamén, entre outras, ás catro provincias de Galicia, con pequenas adaptacións en virtude da modificación practicada sobre a devandita disposición pola Orde  SND/440/2020, do 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en aplicación do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Ámbito de aplicación persoal: Todos os habitantes de cada área, incluídas as persoas vulnerables ao COVID-19 sempre que a súa condición clínica estea controlada e permítao, e mantendo rigorosas medidas de protección. Non poderán facer uso das devanditas habilitacións, as persoas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario ou corentena debido a un diagnóstico por COVID-19.

Preferentemente Teletraballo: Sempre que sexa posible, fomentarase a continuidade do teletraballo para aqueles traballadores que poidan realizar a súa actividade laboral a distancia As medidas dispostas por medio de orde poderán ser completadas por plans específicos de seguridade, protocolos organizativos e guías adaptados a cada sector de actividade, que aproben as Administracións Públicas ou os seus organismos dependentes ou vinculados, unha vez oídas as partes implicadas, así como por acordo entre os propios traballadores, a través dos seus representantes, e os empresarios ou asociacións e patronais de cada sector.

Medidas de hixiene e/ou de prevención para o persoal traballador

 • Disposición de  EPIS e xeles  hidroalcohólicos: O titular da actividade económica asegurarase de que todos os traballadores conten con equipos de protección individual adecuados ao nivel de risco, e de que teñan permanentemente á súa disposición no lugar de traballo xeles  hidroalcohólicos con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a limpeza de mans, ou cando isto non sexa posible, auga e xabón.
 • EPIS adecuados se non hai distancia de seguridade: Deberán estar a disposición cando non poida garantirse a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente dous metros entre o traballador e o cliente ou entre os propios traballadores.
 • Formación e información aos traballadores: Todos os traballadores deberán estar formados e informados sobre o correcto uso dos citados equipos de protección.
 • Sistemas de fichaxe: A fichaxe con pegada dactilar será substituído por calquera outro sistema máis seguro, ou ben se deberá  desinfectar o dispositivo de fichaxe antes e despois de cada uso, advertindo aos traballadores desta medida.
 • Adaptación dos postos e organización do traballo: A disposición dos postos de traballo, quendas e o resto de condicións de traballo modificaranse, na medida necesaria, para garantir a posibilidade de manter a distancia de seguridade interpersoal mínima de dous metros entre os traballadores.
 • Distancia de seguridade en áreas destinadas a traballadores: Así mesmo, as medidas de distancia previstas nesta orde deberán cumprirse, no seu caso, nos vestiarios, despachos de billetes e aseos dos traballadores, así como en calquera outra zona de uso común.
 • Traballadores con síntomas: Se un traballador empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, colocarase unha máscara e deberá abandonar o seu posto de traballo ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. Contactarase de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de saúde correspondente e, no seu caso, cos correspondentes servizos de prevención de riscos laborais.

Medidas para previr o risco de coincidencia masiva de persoas no ámbito laboral:

 • Axustes na organización horaria: Os centros deberán realizar os axustes na organización horaria para evitar o risco de coincidencia masiva de persoas, traballadoras ou non, en espazos ou centros de traballo.
 • Risco de coincidencia masiva: Enténdese que existe cando non haxa expectativas razoables de que se respecten as distancias mínimas de seguridade, particularmente nas entradas e saídas ao traballo.

Medidas de hixiene esixibles ás actividades previstas nesta orde Medidas adecuadas ás características e intensidade de uso:

As medidas de limpeza e desinfección deben adecuarse ás características e intensidade de uso dos centros, entidades, locais e establecementos. Prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes como  pomos de portas, mesas, mobles,  pasamanos, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características, conforme ás seguintes pautas:

 • Produtos autorizados: Utilizaranse desinfectantes como  diluciones de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade  virucida que se atopan no mercado e que foron autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
 • Refugallo seguro de materiais e equipos: Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
 • Limpeza de zonas privadas de traballadores: As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales como vestiarios, despachos de billetes, aseos, cociñas e áreas de descanso.
 • Limpeza e desinfección de postos de traballo compartidos: Cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador, realizarase a limpeza e desinfección do posto tras a finalización de cada uso, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación
 • Lavado e desinfección diaria dos uniformes e roupa de traballo: No caso de que se utilice uniforme, procederase ao lavado e desinfección regular, seguindo o procedemento habitual.
 • Ventilación das instalacións: Ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e por espazo suficiente para permitir a renovación do aire.
 • Restrición de uso de ascensores e  montacargas: Limitarase o seu uso ao mínimo imprescindible dando preferencia ás escaleiras. A ocupación máxima  seráde unha persoa, salvo que sexa posible garantir a separación de dous metros ou en casos de persoas que poidan precisar asistencia.
 • Restrición de uso de aseos: Ocupación máxima dunha persoa, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos aseos garantindo sempre o estado de salubridade e hixiene dos mesmos
 • Pago con tarxeta e evitar o efectivo: Fomentarase o pago con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos, evitando, na medida do posible, o uso de diñeiro en efectivo. Limparase e  desinfectará o  datáfono tras cada uso, así como o  TPV se o empregado que o utiliza non é sempre o mesmo.
 • Disposición de papeleiras: Deberase dispoñer de papeleiras, se é posible con tapa e pedal, nos que poder depositar panos e calquera outro material refugable. Ditas papeleiras deberán ser limpadas de forma frecuente, e polo menos unha vez ao día. Estas medidas aplicaranse sen prexuízo das especialidades establecidas para sectores concretos.
 • Limitación de accións publicitarias e comerciais para previr aglomeracións: As accións comerciais ou de promoción deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que non se xeren aglomeracións que impidan o mantemento da distancia de seguridade, o cumprimento dos límites de aforo, ou que comprometan o resto de medidas establecidas nesta orde, debendo adoptar as medidas adecuadas para evitalas, incluíndo o cesamento inmediato das mencionadas accións comerciais ou de promoción se resultase necesario.