A regulación do teletraballo na Lei de prevención de riscos laborais


Ao declarar a Organización Mundial da Saúde (OMS) o Coronavirus como pandemia supuxo a necesidade de adoptar medidas preventivas en todos os países do  mundo.

Ante a situación de emerxencia sanitaria nacional provocada polo Coronarivurs o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou a Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. O artigo 5 desta norma recolle expresamente a recomendación do traballo a distancia, como prioridade fronte ao cesamento temporal ou redución da actividade.

Debido a esta situación inusual e co obxectivo de facilitar o exercicio da modalidade do traballo a distancia naqueles sectores, empresas ou postos de traballo nas que non estivese prevista ata o momento, entenderase cumprida a obrigación de efectuar a avaliación de riscos, nos termos previstos no artigo 16 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, con carácter excepcional, a través dunha autoavaliación realizada voluntariamente pola propia persoa traballadora.

Nesta situación o teletraballo é fundamental para permitir a continuidade da actividade laboral. A idea de teletraballo, como alternativa á clásica oficina, tras a pandemia pode significar unha realidade moito máis estendida no noso tecido produtivo que na situación previa, do mesmo xeito, o “carácter excepcional” dunha autoavaliación voluntaria realizada pola propia persoa traballadora ao que fai referencia a Real Decreto-lei 8/2020, podería perder esa excepcionalidade consolidándose como unha alternativa ao modelo de avaliación, aínda que habería que ver que opinan os representantes dos traballadores respecto diso.

Co obxectivo de orientar ao traballador e ao empresario, o presente apuntamento técnico pretende abordar desde o ámbito da seguridade e saúde laboral, aspectos preventivos na modalidade de traballo a distancia.

Con todo o teletraballo presenta unha serie de dúbidas e cuestións que deben obter unha resposta clara:

Pode cumprirse a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, cando os traballadores están  teletrabajando?

Como realizar unha avaliación dos riscos de seguridade e saúde do teletraballador e a súa correspondente planificación preventiva?

Debe o empresario facilitar, instalar e encargarse do mantemento da totalidade de equipamento e equipos necesarios para o teletraballo, así como a dotación de medios adecuados de prevención e protección: repousapés, lámpadas para unha iluminación adecuada, cadeiras apropiadas, etc.?

Que información e formación preventiva ha de proporcionarse ao traballador a distancia?

Que papel xoga a Vixilancia da Saúde no traballo desempeñado a distancia?