Acoso na Empresa: como elaborar e implantar un Protocolo de Acoso na Empresa


En España producíronse nas últimas décadas importantes avances na igualdade efectiva entre mulleres e homes, destacando a incorporación masiva das mulleres ao mercado de traballo e o incremento da súa presenza nas esferas política, civil, económica, social e cultural.

A pesar diso séguense producindo situacións de desvantaxe das mulleres respecto a os homes no acceso e a permanencia no mercado laboral e nas condicións de traballo, tal e como revelan os feitos dun maior índice de inestabilidade no emprego e na taxa de temporalidade, reducida representación en postos directivos e de responsabilidade, menor retribución fronte aos homes ao desempeñar traballos similares, etc.

Doutra banda, a violencia que as mulleres sofren no ámbito privado pódese estender tamén ao ámbito público, e ao ámbito laboral, xerando, precisamente polas diversas facetas que contribúen á súa situación de desvantaxe, as condicións propicias para que se desenvolva o acoso sexual ou o acoso por razón de sexo no traballo.

Por iso é polo que cada vez sexa maior a conciencia e a sensibilización de traballadores, empresas, institucións, axentes sociais e cidadanía no seu conxunto respecto a a prevención e erradicación deste tipo de condutas no traballo e ao logro dunhas condicións laborais que respecten e garantan a dignidade das persoas.

Por ese motivo son distintos os organismos e entidades que nos ofrecen como realizar e implantar un protocolo de acoso na empresa. Entre eles destacan os ofrecidos polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades e o elaborado pola Confederación de Empresarios de Málaga co financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.

O  Manual do  Instituto está concibido para a súa aplicación xeral, de tal forma que as pequenas e medianas empresas poderán adaptar algunhas das recomendacións concretas que se recollen, en función dos seus recursos, estrutura e necesidades específicas.

A Guía elaborada pola patronal malagueña trata, entre outros temas, o acoso psicolóxico no traballo, os instrumentos para a resolución de conflitos, e a implantación do protocolo de acoso na empresa.

As situacións de acoso na empresa poden xerar importantes danos sobre a saúde dos traballadores, como en calquera outra exposición a riscos de orixe laboral. Pero ademais,  desestructuran o ambiente de traballo, danando tamén a saúde colectiva, impactando negativamente sobre a produtividade e xerando unha degradación do clima laboral.

É por iso que, empresarios e traballadores deben tomar as medidas necesarias para eliminar estes riscos nas contornas de traballo.