Recursos ante o Covid-19 no lugar de traballo


A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo indícanos como axudar a previr  a propagación de infeccións respiratorias, incluído o  COVID-19:

 • Preparar o lugar de traballo no caso de que COVID-19 chegue á nosa comunidade e desenvolver un plan de continxencia para un brote nas comunidades onde opere o noso negocio.  O plan debe abordar como manter o seu negocio en funcionamento mesmo se un número significativo de traballadores, contratistas e provedores non poden ir ao seu lugar de traballo, xa sexa debido a restricións locais de viaxe ou porque están enfermos.
 • Informar os traballadores e os seus representantes, así como os contratistas, sobre o plan e asegurarse de que estean ao tanto do que deben facer, ou non facer, segundo o plan.
 • Facer fincapé en puntos crave como a importancia de manterse afastados do traballo mesmo se só teñen síntomas leves ou tiveron que tomar medicamentos simples (por exemplo,  paracetamol,  ibuprofeno) que poden enmascarar os síntomas.
 • Previr a propagación de infeccións: dado que aínda non existe unha vacina para previr COVID-19 a mellor forma de previr a infección é evitar a exposición ao virus.

As medidas de prevención como as que se describen a continuación deben incluírse na avaliación de riscos no lugar de traballo que cubra todos os riscos, incluídos os causados por axentes biolóxicos, tal como establécese na lexislación nacional e da UE en materia de saúde e seguridade no traballo:

 • Coloque carteis que animen a quedarse na casa cando estea enfermo, a etiqueta de  toser e esbirrar e a hixiene das mans na entrada do lugar de traballo e noutras áreas onde serán vistos.
 • Proporcione aos traballadores panos refugables e cubos de lixo forrados cunha bolsa de plástico para que poidan baleirarse sen entrar en contacto co contido.
 • Indique aos traballadores que se laven as mans con frecuencia, usando auga e xabón durante polo menos 20 segundos ou cun desinfectante de mans a base de alcol que conteña polo menos 60-95% de alcol.
 • Proporcione xabón, auga e desinfectantes para mans a base de alcol no lugar de traballo en varios lugares e en áreas comúns para fomentar a hixiene das mans.
 • Continúe coa limpeza ambiental de rutina e considere medidas adicionais como se describe máis adiante neste documento.
 • Informe aos traballadores, contratistas e clientes de que calquera persoa con tose leve ou febre baixa (37,3  C ou máis) debe quedarse na casa. Tamén deben quedarse na casa (ou traballar desde casa) se tiveron que tomar medicamentos simples, como  paracetamol /  acetaminofeno,  ibuprofeno ou aspirina, que poden enmascarar os síntomas de infección.
 • Todo traballador que desenvolva síntomas similares aos da gripe (é dicir, tose, dificultade para respirar, febre) debe irse a casa inmediatamente e comunicarse co servizo de saúde pública. Se existe algunha razón para sospeitar que puido estar en contacto con COVID-19, entón siga as medidas descritas en #Que facer se un empregado ou un membro do público se enferma e cre que estivo exposto ao COVID-19.
 • Se é factible para a súa empresa, promova o teletraballo en toda a súa organización e permita que os traballadores traballen en horarios flexibles para minimizar o amontoamento no lugar de traballo. Como parte das  contramedidas COVID-19 na súa comunidade, as autoridades sanitarias poden aconsellar ás persoas que eviten o transporte público e os lugares concorridos. O teletraballo axudará a que a súa empresa siga funcionando mentres os seus traballadores mantéñense seguros.
 • Limpeza ambiental de rutina: limpe de forma rutineira todas as superficies que se tocan con frecuencia no lugar de traballo, como estacións de traballo, mostradores e mangos de portas. Utilice os axentes de limpeza que se utilizan habitualmente nestas áreas e siga as instrucións da etiqueta.
 • Proporcione toalliñas refugables para que os traballadores poidan limpar as superficies de uso común (por exemplo,  pomos de portas, teclados, controis remotos, escritorios).
 • Uso de máscara: neste punto debe aterse á lexislación da súa Comunidade Autónoma, Galicia esíxea nos lugares de traballo segundo resolución do 17 de xullo. É fundamental que os traballadores utilicen as máscaras correctamente para que sexan eficaces e seguras.  Debe axustarse correctamente, cubrindo completamente a cara desde a ponte do nariz ata o queixo. Lávese ben as mans antes de poñerse ou quitarse a máscara. Só toque o cordón ou elástico na parte posterior da máscara cando lla quite, non a parte dianteira. Se a máscara é refugable, asegúrese de facelo de forma segura nun recipiente adecuado. Se é reutilizable, lave a máscara canto antes despois do seu uso con deterxente a 60 0  C.
 • A mellor forma de reducir calquera risco de infección é unha boa hixiene e evitar o contacto directo ou próximo (a menos de 1,5 metros) con calquera persoa potencialmente infectada. Calquera traballador que trate con membros do público detrás dunha pantalla debe estar protexido das partículas no aire.

Considere a posibilidade de identificar as persoas que teñen afeccións que as poñen en maior risco de enfermidade grave (persoas maiores (> 60 anos) e aquelas con afeccións crónicas (incluída a  hipertensión, problemas pulmonares ou cardíacos, diabetes ou que están a recibir tratamento contra o cancro ou algunha outra  inmunosupresión) e traballadoras embarazadas) e aconsellarlles que tomen precaucións adicionais, como quedarse na casa.

Para os contactos dun caso sospeitoso no lugar de traballo, siga as instrucións proporcionadas polas autoridades nacionais.