Galicia: Uso obrigatorio de máscaras nos centros de traballo


O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ( ISSGA), ante as consultas recibidas respecto ao uso obrigatorio de máscaras nos centros de traballo regulado na Resolución do 17 de xullo de 2020, publicou na súa páxina web o Criterio de aplicación para os centros de traballo proporcionado pola Consellería de Sanidade.  Criterio que detallamos a continuación e que pode atopar como documento adxunto e na seguinte ligazón

A resolución do 17 de xullo de 2020 (DOG 143, do 18 de xullo) introduciu algunhas modificacións da Resolución do 12 de xuño de 2020, en relación co uso de máscaras.

Dita resolución establece o deber xeral de uso obrigatorio de máscara, aínda que se manteña a distancia de seguridade  interpersoal, para persoas a partir dos  6 anos de idade.

Devandito deber rexe na vía  pública, en espazos ao aire libre, ou en espazos pechados de uso público ou abertos  ao público.

 Por tanto, o determinante será saber se esa oficina está aberta ao público ou non:

 – Se está aberta ao público (aténdense a persoas alleas á actividade/clientes) o uso de máscara  é obrigado.

– Se non está aberta ao público, a Resolución  do 17 de xullo (punto  1.3, apartado e) recomenda o uso de máscara nos espazos privados, abertos ou pechados, de uso  privado.

 É responsabilidade de todos manter as condicións necesarias para evitar rebrotes e propagacións do virus, polo que  cada institución debe velar pola seguridade e saúde dos traballadores.

 Por iso, ademais de implementar as medidas necesarias para garantir a separación entre os postos de traballo, e con o obxecto  de adoptar unha decisión ao respecto se persisten dúbidas, o servizo de prevención de riscos laborais deberá facer unha avaliación dos riscos específicos de cada  posto.

 Sen prexuízo do anterior, nos postos de traballo  que impliquen atención ao público, o persoal debería usar máscara como medida complementaria de seguridade. O mesmo sucede cando o persoal desprázase entre as dependencias, accede a espazos abertos ao público ou frecuentados por outros traballadores, así como cando se asiste a reunións de traballo con outras persoas en espazos pechados.

 No caso de despachos individuais, mentres se permaneza só nos mesmos non se terá que usar máscara. No momento en que se comparta espazo, habería que poñela.

 Sobre as excepcións do apartado 1.3.d, deben interpretarse  restrictivamente, polo que non é posible establecer a priori  un “catálogo” de actividades nas que a natureza da actividade sexa incompatible co uso da máscara. Se iso fose posible o acordo xa as enumeraría. Deberá propoñerse o caso concreto, coñecer as peculiaridades da actividade específica, e logo a autoridade  sanitaria decidiría se tal actividade ten encaixe na excepción.

Por último o ISSGA recomenda que se esta resposta non fose suficiente para aclarar as súas dúbidas pode dirixirse á Consellería de Sanidade a través do buzón de correos 

medidas.prevencion.coronavirus@sergas.es