Exposición laboral a axentes biolóxicos ante o COVID-19


A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, lanza un informe, que resume as conclusións dun gran proxecto da EU- OSHA, para concienciar respecto a a exposición a axentes biolóxicos no lugar de traballo e ofrecer información esencial aos responsables da elaboración de políticas.

A exposición a axentes biolóxicos no lugar de traballo está asociada a numerosos problemas de saúde, como enfermidades infecciosas e alerxias. A pesar de que afecta a unha ampla gama de profesións, existe unha falta de concienciación xeneralizada sobre esta materia.

As conclusións do proxecto son especialmente pertinentes no contexto da actual pandemia da COVID-19, e subliñan a importancia de concienciar e outorgar prioridade á prevención das enfermidades de orixe laboral causadas por axentes biolóxicos en todos os niveis.

A investigación aspiraba a detectar e describir as exposicións máis importantes, e o informe ofrece análises exhaustivas de cinco sectores ou tipos de ocupación particularmente expostos ao risco de exposición:

  • Atención sanitaria
  • Profesións relacionadas co animais
  • Tratamento de residuos e augas residuais
  • Explotacións agrícolas
  • Profesións que inclúen desprazamentos ou contacto con viaxeiros

O proxecto tamén se centra nos riscos emerxentes, como as bacterias multirresistentes e a propagación máis estendida de axentes infecciosos. A aparición da síndrome respiratoria agudo grave ( SARS) e a epidemia da Covid-19 en Europa, por exemplo, foron postos en relación co fenómeno da globalización.

Os expertos entrevistados para o proxecto referíronse á necesidade de contar con plans de emerxencia que consagren recursos financeiros a facer fronte a futuros brotes da enfermidade. Mencionaron así mesmo que a información obtida mediante sistemas obrigatorios de notificación podería axudar a identificar precozmente indicios da propagación dunha enfermidade.

Existe un marco legal para protexer ás persoas contra a exposición a axentes biolóxicos prexudiciais no lugar de traballo, pero é necesario incrementar a sensibilización. Para poder facer fronte aos riscos de maneira máis organizada, é necesario avaliar e rexistrar a exposición aos axentes biolóxicos e os consecuentes problemas de saúde. Tendo isto presente, a investigación examina e analiza os sistemas de seguimento das enfermidades e as exposicións. Con máis formación e orientación a empregadores e traballadores será posible garantir unha prevención máis sistemática.

A investigación subliña o descoñecemento en relación coa exposición aos axentes biolóxicos en todos os sectores, a excepción do sector sanitario e os laboratorios. Por outra banda, colectivos como os mozos, os traballadores da limpeza e o mantemento, os  migrantes e as mulleres embarazadas están especialmente expostos. Así pois, resulta esencial mellorar o acceso á información e aplicar medidas específicas para protexer a estes grupos.

Os exemplos de estudos de caso demostran a importancia de recoñecer os riscos e de actuar de forma colectiva para abordalos. Por exemplo, en Finlandia, os servizos de saúde laboral utilizaron eficazmente os datos de vixilancia sanitaria para efectuar intervencións específicas en relación co pulmón do granxeiro. As medidas introducidas resultaron frutíferas pois se reduciu o número de casos e axudouse aos traballadores do sector agrícola que xa tiveran problemas de saúde.

O informe conclúe así mesmo que os sectores afectados por exposicións non intencionadas necesitan contar con orientacións de carácter xeral e que resulta esencial ofrecer información pertinente aos traballadores. Respectar a xerarquía das medidas de control establecidas na lexislación e priorizar as medidas de protección colectivas sobre as persoais constitúen dous aspectos fundamentais.

Pode acceder ao informe na seguinte ligazón