ISSGA publica unha Guía básica para a elaboración do Plan de Continxencia


O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral publica unha guía para a elaboración dun plan de continxencia co obxecto de dispoñer dun instrumento de xestión para planificar a adopción das medidas necesarias que contribúan a eliminar ou minimizar no posible a incidencia da emerxencia ocasionada polo risco comunitario que supón a pandemia provocada pola COVID-19 (SARS-Cov-2) no ámbito laboral.

Un plan de continxencia é un conxunto de instrucións e procedementos complementarios ou alternativos aos utilizados normalmente na empresa de xeito que esta poida manter a súa actividade malia que algunhas funcións deixen de facelo debido a algún incidente ou a certas condicións externas alleas á organización.

Para a súa elaboración, deberase realizar unha análise dos riscos que permita identificar un conxunto de medidas básicas e concretas a tomar como acción de resposta e coas que afrontar da maneira máis adecuada e efectiva posibles incidentes, accidentes e/ou estados de emerxencia que puidesen ocorrer tanto nas instalacións como fóra delas.

Os elementos ater en conta na elaboración dun plan de continxencia son os seguintes:

 1. Análise previa das características específicas da nosa empresa.
 2. Avaliacón do risco de exposición ao coronavirus: baixa probabilidade de exposición, exposición de baixo risco e exposición de risco.
 3. Planificación e adopción de medidas preventivas:
 4. Medidas previas ao inicio da actividade
 5. Medidas nos desprazamentos ao traballo 
 6. Medidas para garantir a distancia de seguridade
 7. Medidas organizatvias, medidas de hixiene e limpeza 
 8. Uso de máscaras e equipos de protección individual
 9. Formación e información
 10. Gestión de residuos
 11. Mecanismos de seguimento e control

Pode acceder á Guía Básica ISSGA para a elaboración do Plan de Continxencia na seguinte ligazón