A Inspección de Traballo e Seguridade Social crea unha Unidade de Xestión específica para afrontar a incidencia do Covid-19 no ámbito laboral


A Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) é un organismo estatal, dependente do Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reúne os servizos de vixilancia e esixencia do cumprimento das normas legais, regulamentarias e contido normativo dos convenios colectivos; servizos de asistencia técnica; servizos de arbitraxe, conciliación e mediación; así como actuacións inspectoras derivadas dos servizos prestados pola Inspección de Traballo e de Seguridade Social.

A Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), ante a crise sanitaria motivada pola pandemia de coronavirus, modificou a súa organización para adaptarse á situación, reorganizando os seus recursos para dedicar todos os medios dispoñibles á atención da situación creada polo Covid-19 no ámbito laboral, en colaboración coas autoridades laborais e sanitarias.

A actuación inspectora focalizarase na prevención de riscos, a protección de dereitos individuais e colectivos das persoas traballadoras e o seguimento activo de incidencias nas empresas

A  ITSS instruíu ás Inspeccións Provinciais para que dediquen preferentemente a actuación inspectora ás actividades específicas derivadas do Covid-19 no seo das empresas, e para que manteñan o resto da súa actividade en relación coas actuacións urxentes.

Con este fin, creouse unha Unidade de Xestión da crise sanitaria do coronavirus, cuxas funcións van dirixidas a:

  • Reforzar a actuación en materia da prevención de riscos.
  • Protexer os dereitos individuais e colectivos dos traballadores que puidesen resultar ignorados ou limitados consecuencia desta situación.
  • Coordinar e unificar criterios nos informes que debe realizar a Inspección consecuencia dos expedientes de regulación temporal de emprego.

Esta Unidade dividirase en tres áreas:

Área de coordinación da actuación das Inspeccións Provinciais nesta materia: Encargarase da coordinación e apoio ás Inspeccións Provinciais de Traballo e Seguridade Social, resolvendo dúbidas e problemas interpretativos e resolvendo as incidencias que se expoñan

Área de planificación: Dedicarase ao seguimento das comunicacións expostas na Caixa de correos telemática de denuncias da Inspección, comunicacións de sindicatos, medios de comunicación e outros medios, a efectos de identificar situacións que requiran a actuación da Inspección.

Área de seguimento: Desenvolverá funcións de seguimento do resultado das actuacións nestas materias.